Trang chủ
 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học
Thứ ba, 20 Tháng 8 2019 09:18

Tệp đính kèm:


QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____ ________________________________

Luật số: 34/2018/QH14

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 
LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Căn cứ Hiến pháp nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 74/2014/Qh13 và Luật số 97/2015/QH13.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Dự thảo Luật dân quân tự vệ sửa đổi, bổ sung năm 2019
Thứ ba, 20 Tháng 8 2019 08:58

Tệp đính kèm:


(Dự thảo trong Hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh đăng tải lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật dân quân tự vệ.


Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách, kinh phí bảo đảm đối với dân quân tự vệ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về dân quân tự vệ.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Luật dân quân tự vệ
Thứ ba, 20 Tháng 8 2019 08:39

Tệp đính kèm:


QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____ ________________________________

Số: 43/2009/QH12

 


LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ

Căn cứ Hiến pháp nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật dân quân tự vệ.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Luật giáo dục 2019
Thứ ba, 20 Tháng 8 2019 08:17

Tệp đính kèm:QUỐC HỘI

____

Luật số: 43/2019/QH14

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2019


LUẬT GIÁO DỤC

Căn cứ Hiến pháp nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Giáo dục.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Kế hoạch, công tác thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2019
Thứ hai, 18 Tháng 2 2019 01:26

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 75A/KH-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2019


KẾ HOẠCH

Công tác thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2019

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/05/2009 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng (văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012); Luật Phòng, chống tham nhũng (số 36/2018/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019)

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
Thứ hai, 05 Tháng 11 2018 00:53

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 1410/KH-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2018


KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018

Căn cứ vào Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số: 2076/QĐ-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2018 và Công văn số: 2787/BTP-PBGDPL ngày 30/7/2018 hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018 của Bộ tư pháp;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 1 / 22

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon