Trang chủ
 
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2018-2019 đối với CSGDĐH, trường SP
Thứ sáu, 05 Tháng 10 2018 01:00

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____

Số: 4359/BGDĐT-TTr

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2018-2019 đối với CSGDĐH, trường SP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2018Kính gửi: Cơ sở giáo dục đại học, trường sự phạm             

Thực hiện Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/05/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục: căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về tổ chức  và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trunh cấp chuyên nghiệp; căn cứ chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/08/2018 của Bộ trường Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếụ năm học 2018-2019 của ngành giáo dục, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2018-2019 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm (gọi chung là trường) như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị
Thứ ba, 02 Tháng 10 2018 07:50

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

____

Số: 652/HĐPH

V/v phát động cuộc thi "Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2018
Kính gửi:

                - Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;

                - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;

                - Báo An Giang, Đài phát thanh truyền hình An Giang

                - Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh

Thực hiện kết hoạch số 79/KH-HĐPH ngày 04/06/2018 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh (Hội đồng) về việc tổ chức Cuộc thi "Sáng tác kịch bản tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về các quyền dân sự, chính trị" trên địa bàn tình An Giang, Hội đồng đề nghị:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh tổ chức thực hiện:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho viên chức, nhân viên trong Trường (quý II năm 2018)
Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 02:03

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 454/KH-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 07 tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

cho viên chức, nhân viên trong Trường (quý II năm 2018)

Căn cứ Luật Phố biến giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012 và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp  luật;

Thực hiện Công văn số: 318/HĐPH-STP ngày 29/3/2018 về việc triển khai các văn bản tại Hội nghịc tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới (đợt 1/2018) của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh;

Trường Đại học An Giang tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho viên chức, nhân viên trong Trường tìm hiểu các văn bản luật mới như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ trong năm học 2017-2018 đối với CSGDĐH, trường SP
Thứ sáu, 08 Tháng 9 2017 09:25

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______

Số: 403/BGDĐT-TTr

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ trong năm học 2017-2018 đối với CSGDĐH, trường SP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2017

 

 

                        Kính gửi: Cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm

Thực hiện Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 ngành giáo dục, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2017 - 2018 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm (gọi chung là trường) như sau:


Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2017
Thứ tư, 09 Tháng 8 2017 08:32

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

SỞ TƯ PHÁP

_______

Số: 950/STP-PBGDPL

V/v hưởng ứng cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 09 tháng 8 năm 2017

 

 

                        Kính gửi:

                                        - Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;

                                        - Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố;

                                        - Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

           Thực hiện Kế hoạch số 1835/KH-BTP ngày 31/5/2017 của Bộ Tư pháp về tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2017; Công văn số 2678/BTP-PBGDPL ngày 02/08/2017 của Bộ Tư pháp về việc hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2017 (Cuộc thi);

           Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước, dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/pages/home.aspx. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ đề câu hỏi (gồm 10 câu hỏi) được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó)

           Thời gian thi được tổ chức từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 30/11/2017, bao gồm 4 đợt thi. Mỗi đợt thi có cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì và 02 giải ba.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Quyết định về ban hành kế hoạch thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn năm học 2016-2017 tại các khoa, bộ môn trực thuộc Ban giám hiệu
Thứ ba, 04 Tháng 7 2017 02:15

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 1268/QĐ-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 14 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Kế hoạch thanh tra hoạt động quản lý đào tạo,

công tác chuyên môn năm học 2016-2017 tại các khoa, bộ môn

trực thuộc Ban Giám hiệu

______________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Căn cứ “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang” được ban hành theo Quyêt định số 1250/QĐ-UBND, ngày 09/6/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang;

Căn cứ Thông tư số 51/TT-BGDĐT, ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp”;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2016- 2017 của Trường Đại học An Giang;

Căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017 đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

Xét yêu cầu công tác và năng lực cán bộ,

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 1 / 21

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon