Trang chủ
 
Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016
Thứ ba, 19 Tháng 1 2016 02:13

Tệp đính kèm: download


Thực hiện công văn về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành ngày 06/01/2016 như sau:

V. Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và tiếp công dân (Thanh tra)

1.   Có tổ chức hoặc phân công cán bộ phụ trách thanh tra; có văn bản quy đnh chức năng, hoạt động công tác thanh tra nội bộ theo quy định tại Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.   Có chương trình, kế hoạch thanh tra năm học do thủ trưởng đơn vị phê duyệt gắn với nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

3.   Thực hiện quy trình thanh tra; xử lý sau thanh tra; thực hiện thanh tra đột xuất theo đúng quy định.

4.   Có phòng tiếp công dân, lịch tiếp công dân, sổ tiếp công dân; thực hiện các quy định về tiếp công dân;

Thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng;

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo đúng quy định; không có đơn thư tồn đọng.

5.   Tham gia đầy đủ các hội nghị, tập huấn về thanh tra.

Bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo.

 

XI. Công tác pháp chế(Vụ pháp chế)

1.    Thành lập tổ chức pháp chế hoặc bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác pháp chế;

Tham gia các lp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

2.    Thực hiện việc tham mưu, tư vấn cho Hội đồng đại học, Hội đồng trường, Hội đồng quản trị và Giám đốc, Hiệu trưởng (sau đây gọi tắt là Lãnh đạo nhà trường) về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của nhà trường, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà trường, đơn vị, cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học;

Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị khác của cơ sở giáo dục đại học soạn thảo trước khi trình Lãnh đạo nhà trường ký ban hành;

Giúp Lãnh đạo nhà trường chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành vãn bản quy phạm pháp luật.

3.    Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các văn bản quy phạm pháp luật mới, các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đại học và các văn bản có liên quan về đổi mới giáo dục đại học; các nội quy, quy chế cho cán bộ, viên chức, nhân viên, giảng viên và người học;

Xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật của nhà trường, thực hiện các quy định về công khai, đưa nội dung thông tin phổ biến giáo dục pháp luật và cấp phát văn bằng, chứng chỉ trên website của trường;

Phối họp với các bộ phận chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong đơn vị;

Giúp Lãnh đạo nhà trường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý, chỉ đạo điều hành của nhà trường và đơn vị;

Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của nhà trường và đơn vị.

4. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trong năm học.

5. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế vi cơ quan quản lý giáo dục và thủ trưởng đơn vị đúng thời hạn.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon