Trang chủ
 
Kế hoạch Đại học An Giang "Hội thảo khoa học cấp trường"
Thứ sáu, 06 Tháng 11 2015 17:39

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 152/KH-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Chủ đề: "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến , giáo dục pháp luật

trong Trường Đại học An Giang"

___________________________

Nhắm hướng tới Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường Đại học An Giang (20/11/2015)

Thực hiện Công văn số 2788/BTP-PBGDPL ngày 03/08/2015 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2015 và công văn số 1411/UBND-NC ngày 03/09/2015 của UBND tỉnh An Giang vể việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015 trên địa bàn tình An Giang;

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, pháp chế và tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2015-2016 của Trường Đại học An Giang;

Trường Đại học An Giang tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Trường Đại học An Giang"

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon