Trang chủ
 
Phổ biến nội dung Nghị định 20/2016
Thứ ba, 07 Tháng 6 2016 02:21

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

SỞ TƯ PHÁP

____

Số: 436/STP-QLXLVPHC&TDTHPL

V/v phổ biến nội dung Nghị định

20/2016/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 16 tháng 5 năm 2016              Kính gửi:

                          - Tòa án nhân dân cấp huyện;

                          - Ủy ban nhân dân cấp huyện;

                          - Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;

                          - Phòng Tư pháp cấp huyện.

    Ngày 30/03/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Nghị định này quy định về xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon