Trang chủ
 
Kế hoạch về việc dự thi Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự năm 2015
Thứ sáu, 23 Tháng 12 2016 03:43

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 213/KH-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 22 tháng 12 năm 2016

KẾ HOẠCH

Về việc tham dự cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự năm 2015

_____

Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc triển khai thi hành Bộ luật Dân sự; Kế hoạch số 74/KH-HĐPH ngày 15/8/2016 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh An Giang và Thể lệ số 1149/TL-BTC ngày 01/11/2016 của Ban Tổ chức cuộc thi;

Thực hiện Quyết định số 6293/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành giáo dục, trong đó có tổ chức phổ biến Bộ luật Dân sự năm 2015;

Thực hiện Công văn số 402/LĐLĐ ngày 05/9/2016 của Liên Đoàn Lao động tỉnh An Giang về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” và Công văn số 1171/HĐPHPBGDPL-STP ngày 08/11/2016 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang về việc phát động cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” trên địa bàn tỉnh An Giang;  

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon