Trang chủ » Thanh tra chuyên môn » Lịch thanh tra chuyên môn năm 2015
 
Lịch thanh tra chuyên môn năm 2015
Thứ năm, 28 Tháng 5 2015 08:51

UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

           KẾ HOẠCH

Thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn

năm học 2014-2015 tại các khoa, bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu

(ban hành theo Quyết định số: 916/QĐ-ĐHAG ngày 25/5/2015 của Hiệu trưởng)

_________________________

Đoàn tiến hành thanh tra các nội dung theo Kế hoạch.

Trưởng Đoàn chịu trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo các thành viên thực hiện nội dung thanh tra đã phân công và tổng hợp ý kiến, báo cáo kết quả và thảo luận thống nhất với đơn vị (khoa, bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu) được thanh tra.

Đề nghị các Trưởng đơn vị được thanh tra (các khoa, bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu, Bộ môn thuộc khoa) gửi Báo cáo theo đề cương đúng thời gian; thông báo cho đại diện Ban lãnh đạo khoa, bộ môn và các Trưởng hay Phó Trưởng bộ môn thuộc khoa có mặt tại văn phòng khoa, bộ môn theo lịch để làm việc với Đoàn Thanh tra; giúp cho công tác thanh tra được tiến hành nhanh gọn, hiệu quả; đồng thời cung cấp các hồ sơ liên quan các nội dung thanh tra cho Đoàn thanh tra kiểm tra và chịu trách nhiệm về nội dung đã cung cấp.

Lịch làm việc cụ thể như sau:

Thời gian (giờ, ngày) Địa điểm Nội dung công việc và đơn vị được thanh tra

Thứ Ba, 08 giờ 02/6/2015

P. TTPC Họp Đoàn TT, phân công công việc chuẩn bị công tác TT

Thứ Ba, 14 giờ 02/6/2015

VP BM GDQP BM GD Quốc phòng

Thứ Tư, 08 giờ 03/6/2015

VP BM GD Thể chất BM GDTC

Thứ Tư, 14 giờ 03/6/2015

VP K. KTCNMT K. KTCNMT (2 BM)

Thứ Năm, 08 giờ và 14 giờ (2 buổi) 04/6/2015

VP K. Nông nghiệp &TNTN VP K. Nông nghiệp&TNTN  (6 BM)

Thứ Sáu, 08 giờ 05/6/2015

VP K. VHNT K. VHNT (3 BM)

Thứ Sáu, 14 giờ 05/6/2015

VP K LLCT K LLCT (3 BM)

Thứ Ba, 08 giờ và 14 giờ (2 buổi) 09/6/2015

VP K. Sư phạm K. Sư phạm (10 BM)

Thứ Tư, 08 và 14 giờ (2 buổi) 10/6/2015

VP K Kinh tế&QTKD

K KT&QTKD (3 BM)

Thứ Năm, 14 giờ 11/6/2015

P TTPC Họp Đoàn TT thảo luận, góp ý cho dự thảo báo cáo thanh tra
12/6/2015 - 15/6/2015 P TTPC Hoàn thiện báo cáo, thông qua Đoàn TT lần cuối, trình Ban Giám hiệu


 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon