Trang chủ » Tủ sách Pháp luật » Luật Cán Bộ Công Chức
 
Luật Cán Bộ Công Chức

New Page 3


Luật Cán Bộ, Công Chức Luật Viên Chức Về Đào Tạo, Tuyển Dụng, Nghỉ Hưu, Tiền Lương Và Chế Độ Phụ Cấp, Trợ Cấp Đối Với Cán Bộ Công Chức Và Lực Lượng Vũ Trang

Cán bộ, công chức, viên chức luôn được sự quan tâm của Nhà nước và xã hội. Các hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức cũng đang ngày càng được bổ sung và hoàn thiện. Vừa qua, nhiều văn bản mới ban hành như: Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 6-4-2012 Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 8-5-2012 Quy định về vị trí làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định 55/2012/NĐ-CP ngày 28-6-2012 Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;...


NXB: Lao động

Năm XB: 11/2012


Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức những thông tin pháp lý mới nhất về quyền lợi và nghĩa vụ của mình, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách: Luật Cán Bộ, Công Chức Luật Viên Chức Về Đào Tạo, Tuyển Dụng, Nghỉ Hưu, Tiền Lương Và Chế Độ Phụ Cấp, Trợ Cấp Đối Với Cán Bộ Công Chức Và Lực Lượng Vũ Trang.

Cuốn sách đã hệ thống hóa một cách đầy đủ và thiết thực các văn bản pháp luật mới, quan trọng thiết yếu có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, và tập trung giải đáp các tình huống liên quan đến Chế độ, chính sách tiền lương, các quy định về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thôi việc, kỷ luật, chế độ trợ cấp lương hưu, bảo hiểm xã hội, y tế.

Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Phần thứ nhất. Các văn bản mới hướng dẫn thi hành Luật Viên chức

Phần thứ hai. Quy định mới về trợ cấp, phụ cấp, nghỉ phép của cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang

Phần thứ ba. Các quy định mới nhất về bảo hiểm xã hội

Phần thứ tư. Quy định mới về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức

Phần thứ năm. Luật Cán bộ công chức, viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ sáu. Chế độ, chính sách khác

Phần thứ bảy. Tuyển dụng, đào tạo cán bộ công chức

Phần thứ tám. Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo

Phần thứ chín. Quy định mới về thi đua khen thưởng và phòng chống tham nhũng 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon