Trang chủ » Tủ sách Pháp luật
 
Luật Bầu Cử Đại Biểu HĐND
Thứ năm, 04 Tháng 12 2014 07:58

New Page 3


Luật Bầu cử Đại biểu HĐND (được sửa đổi, bổ sung năm 2010)

Nội dung Luật Bầu cử Đại biểu HĐND gồm 9 chương, 77 điều. Luật này đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.


NXB: Tư pháp

Năm XB: 2011


Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Số Đại biểu HĐND, đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu

Chương III: Các tổ chức phụ trách bầu cử

Chương IV: Danh sách cử tri

Chương V: Ứng cử và hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND

Chương VI: Trình tự bầu cử

Chương VII: Kết quả bầu cử

Chương VIII: Việc bầu cử bổ sung đại biểu HĐND

Chương IX: Xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử


 
Luật Khoáng Sản
Thứ năm, 04 Tháng 12 2014 07:46

New Page 3

Luật Khoáng sản (sửa đổi) đã có những quy định chặt chẽ để đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước - người dân và doanh nghiệp. Điều 5 của Luật quy định rõ hơn trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đối với địa phương nơi có khoáng sản được khai thác như hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi; kết hợp khai thác với xây dựng hạ tầng, bảo vệ, phục hồi môi trường.

Mặt khác, Luật còn quy định, nếu tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản gây thiệt hại đến hạ tầng kỹ thuật thì tùy mức độ thiệt hại, phải có trách nhiệm sửa chữa, duy tu, xây dựng mới hoặc bồi thường; ưu tiên sử dụng lao động địa phương...

*Nội dung Luật Khoáng sản (sửa đổi) gồm 11 chương, 86 điều. Luật bổ sung 48 điều mới hoàn toàn và sửa đổi, bổ sung 36 điều của Luật Khoáng sản 1996.  NXB: Tư pháp

Năm XB: 2011


Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Chiến lược, quy hoạch khoáng sản

Chương III: Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

Chương IV: Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

Chương V: Khu vực khoáng sản

Chương VI: Bảo vệ môi trường, sử dụng đất, nước, hạ tầng kỹ thuật trong hoạt động khoáng sản

Chương VII: Thăm dò khoáng sản

Chương VIII: Khai thác khoáng sản và khai thác tận thu khoáng sản

Chương IX: Tài chính về khoáng sản và đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Chương XI: Trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản

Chương XII: Điều khoản thi hành


 
Luật Thanh Tra
Thứ năm, 04 Tháng 12 2014 07:22

New Page 3


Nội dung Luật Thanh tra gồm 7 chương, 78 điều. Luật này đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010.

NXB: Tư pháp

Năm XB: 2011


Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra nhà nước; cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành

Chương III: Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra

Chương IV: Hoạt động thanh tra

Chương V: Điều kiện đảm bảo hoạt động của cơ quan thanh tra nhà nước

Chương VI: Thanh tra nhân dân

Chương VII: Điều khoản thi hành


 
Luật Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình
Thứ tư, 03 Tháng 12 2014 09:47

New Page 3


Căn cứ hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số: 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật phòng chống, chống bạo lực gia đình. 
NXB: Tư pháp

Năm XB: 2009


Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Chương 1: Những quy định chung
Chương 2: Phòng ngừa bạo lực gia đình
Mục 1: Thông tin, tuyên truyền về phòng chống, bạo lực gia đình
Mục 2: Hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình
Mục 3: Tư vấn, góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư về phòng ngừa bạo lực gia đình
Chương 3: Bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Mục 1: Các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Mục 2: Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình
Chương 4: Trách nhiệm cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình
Chương 5:Xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và khiếu nại, tố cáo
Chương 6: Điều khoản thi hành

 


 
Luật Hôn Nhân, Gia Đình
Thứ tư, 03 Tháng 12 2014 09:26

New Page 3


Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt.

Để đề cao vai trò của gia đình trong đời sống xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống và những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình;

Để nâng cao trách nhiệm của công dân, Nhà Nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam;

Kế thừa và phát triển pháp luật về hôn nhân và gia đình Việt Nam;

Căn cứ vào Hiến Pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992; Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình:NXB: Tư pháp

Năm XB: 2009


Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Kết hôn

Chương III: Quan hệ giữa vợ và chồng

Chương IV: Quan hệ giữa cha mẹ và con

Chương V: Quan hệ giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa anh, chị em và giữa các thành viên trong gia đình

Chương VI: Cấp dưỡng

Chương VII: Xác định cha, mẹ, con

Chương VIII: Con nuôi

Chương IX: Giám hộ giữa các thành viên trong gia đình

Chương X: Ly hôn

Chương XI: Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Chương XII: Xử lý vi phạm

Chương XIII: Điều khoản thi hành


 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 Tiếp theo Cuối»

Trang 3 / 4

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon