Trang chủ » Tủ sách Pháp luật
 
Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng
Thứ sáu, 05 Tháng 12 2014 03:04

New Page 3


Nội dung Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bao gồm 6 chương, 51 điều. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010


NXB: Tư Pháp

Năm XB: 2011


Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng

Chương III: Trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

Chương IV: Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ  

Chương V: Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Chương VI: Điều khoản thi hành


 
Luật Giáo Dục Đại Học
Thứ năm, 04 Tháng 12 2014 08:43

New Page 3


Luật Giáo dục Đại học gồm 12 chương, 73 điều. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012.


NXB: Hồng Đức

Năm XB: 2012


Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Tổ chức cơ sở giáo dục đại học

Chương III: Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học 

Chương IV: Hoạt động đào tạo  

Chương V: Hoạt động khoa học và công nghệ

Chương VI: Hoạt động hợp tác quốc tế 

Chương VII: Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Chương VIII: Giảng viên

Chương IX: Người học 

Chương X: Tài chính, tài sản của các cơ sở giáo dục đại học  

Chương XI: Quản lý nhà nước về giáo dục đại học

Chương XII: Điều khoản thi hành


 
Luật Công Đoàn 2012
Thứ năm, 04 Tháng 12 2014 08:38

New Page 3


Nội dung Luật Công đoàn gồm có 6 chương, 33 điều. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012.


NXB: Lao Động

Năm XB: 2012


Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Quyền, trách nhiệm của công đoàn và đoàn viên công đoàn 

Chương III: Trách nhiệm của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với công đoàn 

Chương IV: Những bảo đảm hoạt động của công đoàn  

Chương V: Giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn

Chương VI: Điều khoản thi hành 


 
Luật Khiếu Nại, Tố Cáo
Thứ năm, 04 Tháng 12 2014 08:33

New Page 3


Nội dung Luật Khiếu nại, tố cáo gồm 8 chương, 50 điều. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011.


NXB: Tư pháp

Năm XB: 2011


Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo và người giải quyết khiếu nại tố cáo 

Chương III: Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

Chương IV: Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực 

Chương V: Bảo vệ người tố cáo 

Chương VI: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo 

Chương VII: Khen thưởng và xử lý vi phạm

Chương VIII: Điều khoản thi hành 


 
Luật Giao Thông Đường Bộ
Thứ năm, 04 Tháng 12 2014 08:20

New Page 3


Nội dung của Luật Giao thông đường bộ gồm 8 chương, 89 điều. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008.


NXB: Tư pháp

Năm XB: 2011


Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

Chương I: Những quy định chung

Chương II: Quy tắc giao thông đường bộ 

Chương III: Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

Chương IV: Phương tiện tham gia giao thông đường bộ 

Chương V: Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ 

Chương VI: Vận tải đường bộ 

Chương VII: Quản lý nhà nước về giao thông đường bộ

Chương VIII: Điều khoản thi hành 


 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 Tiếp theo Cuối»

Trang 2 / 4

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon