Trang chủ » VB Trường ĐHAG » Quy định tiếp công dân
 
Quy định tiếp công dân
Thứ sáu, 22 Tháng 5 2015 01:25

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 854/QĐ-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 19 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Quy định tiếp công dân 

    Căn cứ Quy chế tạm thời về tổ chức hoạt động của Trường Đại học An Giang ban hành theo Quyết định số: 367/QĐ-UB-TC ngày 02/3/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;

    Căn cứ Khoản 2, Điều 11, Chương II của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của thủ tướng Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng;

    Căn cứ vào Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan;

    Căn cứ điều kiện và tình hình thực tế của Trường Đại học An Giang;

    Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

    Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiếp công dân của Trường Đại học An Giang.

    Điều 2. Quy định này áp dụng đối với viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, thân nhân gia đình các đối tượng vừa nêu và các đối tượng khác có liên quan.

    Điều 3. Các Ông (Bà) trưởng các đơn vị trong Trường, các đơn vị và cá nhân có liên quan như Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;

- Ban Giám hiệu (báo cáo);

- Lưu: HCTH, TTPC.
 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon