Trang chủ » VB Trường ĐHAG » Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Trường ĐH An Giang năm 2015
 
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Trường ĐH An Giang năm 2015
Thứ năm, 28 Tháng 5 2015 07:50

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 69/KH-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 25 tháng 05 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Phòng chống tham nhũng của Trường đại học An Giang năm 2015 

_______________________

   Căn cứ luật phòng chống tham nhũng ngày 29/11/2005, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng ngày 04/08/2007, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng ngày 23/11/2012;

    Căn cứ Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng;

    Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon