Trang chủ » VB Trường ĐHAG » Kế hoạch thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn năm học 2014-2015 tại khoa, bộ môn
 
Kế hoạch thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn năm học 2014-2015 tại khoa, bộ môn
Thứ năm, 28 Tháng 5 2015 08:17

UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 916/QĐ-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 25 tháng 05 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Kế hoạch thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, cống tác chuyên môn năm học 2014-2015 tại khoa, bộ môn

___________________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Căn cứ “Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang” ban hành kèm theo Quyết định số 367/2000/QĐ.UB.TC, ngày 02/03/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;

Căn cứ Thông tư số 51/TT-BGDĐT, ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo “Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp”;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2014- 2015 của Trường Đại học An Giang;

Căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2014-2015 đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

Xét yêu cầu công tác và năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn năm học 2014 - 2015 tại các khoa, bộ môn trực thuộc Ban Giám hiệu.

Thành phần Đoàn thanh tra gồm:

1. Ông Trần Minh Tâm, Trưởng Phòng Thanh tra Pháp chế, Trưởng Đoàn;

2. Ông Trần Mậu Bính, Phó Trưởng Phòng Thanh tra Pháp chế, Phó Trưởng Đoàn;

3. Ông Trương Thanh Hải, P. Trưởng Phòng Khảo thí&KĐCL, thành viên;

4. Ông Hồ Nhã Phong, P. Trưởng Phòng Đào tạo, thành viên; 

5. Ông Lê Minh Tuấn Lâm, P. Trưởng Phòng QLKH&HTQT, thành viên;

6. Ông Lư Thành Tâm, Chuyên viên P.Tổ chức Chính trị, Trưởng Ban TTND, thành viên;

7. Bà Ngô Thị Kim Duyên, Phó Giám đốc Thư viện, thành viên;

8. Ông Hoàng Mạnh Cường, Chuyên viên Phòng Thanh tra Pháp chế, thành viên.

Đoàn thanh tra kết thúc nhiệm vụ sau khi hoàn thành các nội dung thanh tra theo Kế hoạch thanh tra và báo cáo kết quả công tác thanh tra cho Ban Giám hiệu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) có tên ở Điều 1 và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Ban Giám hiệu;

- Đoàn thanh tra, Ban thanh tra nhân dân;

- Trưởng các khoa, bộ môn trực thuộc BGH;

- Trưởng Phòng ĐT, KT&KĐCL; HCTH, KHTV, TCCT, TTPC, Thư viện;

- Lưu: HCTH, TTPC; 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon