Trang chủ » VB Trường ĐHAG » Đề nghị góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
 
Đề nghị góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Thứ tư, 12 Tháng 8 2015 01:24

UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

_______

Số: 289/ĐHAG

V/v đề nghị góp ý dự thảo

Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

An giang, ngày 11 tháng 08 năm 2015Kính gửi: Các Trưởng đơn vị (khoa, phòng, trung tâm, bộ môn thuộc BGH)


Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-HĐND ngày 05/8/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và tinh thần chỉ đạo của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang (Ông Đinh Công Minh) trong Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh An Giang (tổ chức vào ngày 11/8/2015);


Ban Giám hiệu đề nghị các Trưởng đơn vị tổ chức triển khai cho tất cả cán bộ, viên chức trong đơn vị (khoa, phòng, trung tâm, bộ môn thuộc Ban Giám hiệu) đọc, nghiên cứu văn bản dự thảo, văn bản hướng dẫn (đăng trên trang web của Trường và phòng Thanh tra Pháp chế) và cho ý kiến góp ý về nội dung văn bản Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Thời gian các đơn vị tổ chức nghiên cứu và cho ý kiến đóng góp (báo cáo bằng văn bản và file gửi qua email) đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) hạn chót là ngày 30/8/2015.

Văn bản và file góp ý xin gửi đến phòng Thanh tra Pháp chế Trường Đại học An Giang (ghi rõ tên đơn vị góp ý) và email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Phân công Phòng Thanh tra Pháp chế tổng hợp bằng văn bản, trình Ban Giám hiệu và gửi báo cáo góp ý về Sở Tư pháp tỉnh An Giang theo yêu cầu của Kế hoạch số 15/KH-HĐND (hạn chót nộp báo cáo tổng hợp là ngày 04/9/2015).

Đây là hoạt động lồng ghép vào hoạt động Ngày pháp luật hàng tháng của nhà trường, đề nghị các Trưởng đơn vị tổ chức triển khai tốt giúp nhà trường hoàn thành nhiệm vụ./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám hiệu;

- Phòng TTPC (tổng hợp, báo cáo);

- Lưu: HCTH

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thanh Hải


 

Ghi chú: Các file kèm theo để giúp các đơn vị nghiên cứu góp ý.

Các địa chỉ có thể tham khảo văn bản Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) là:

http://duthaoonline.quochoi.vn/DuThao/Lists/DT_DUTHAO_LUAT/View_Detail.aspx?ItemID=526&TabIndex=1&LanID=527

http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_27927.mode=detail&_piref135_27935_135_27927_27927.id=1117

http://moj.gov.vn/dtvbpl/Lists/Danh%20sch%20d%20tho/View_Detail.aspx?ItemID=268


 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon