Trang chủ » VB Trường ĐHAG » Thành lập Đoàn Kiểm tra việc chấp hành Nội quy và Quy định về chế độ làm việc Trường Đại học An Giang
 
Thành lập Đoàn Kiểm tra việc chấp hành Nội quy và Quy định về chế độ làm việc Trường Đại học An Giang
Thứ tư, 09 Tháng 9 2015 02:34

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 420/QĐ-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 24 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Đoàn Kiểm tra việc chấp hành Nội quy

và Quy định về chế độ làm việc Trường Đại học An Giang

___________________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Kế hoạch về công tác thanh tra, kiểm tra và công tác pháp chế năm học 2014-2015 của Trường Đại học An Giang;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-ĐHAG ngày 18/12/2013 ban hành Nội quy Trường Đại học An Giang của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang;

Căn cứ Quyết định số  419/QĐ-ĐHAG ngày  24/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang ban hành Quy định về chế độ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học An Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn Kiểm tra việc chấp hành Nội quy và Quy định về chế độ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học An Giang. Thành phần Đoàn Kiểm tra, gồm có:

1. Ông Trần Minh Tâm, Trưởng P. TTPC, Trưởng Đoàn;

2. Ông Trần Mậu Bính; P. Trưởng P. TTPC, Phó Trưởng Đoàn;

3. Ông Lư Thành Tâm, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Phó Trưởng Đoàn;

4. Bà Nguyễn Hồng Loan, thành viên Ban TTND, thành viên Đoàn Kiểm tra (ĐKT);

5. Ông Hoàng Mạnh Cường, chuyên viên P. TTPC, thành viên ĐKT;

6. Ông Huỳnh Công Lộc, thành viên Ban TTND, thành viên ĐKT;

7. Ông Phạm Hữu Dũng, thành viên Ban TTND, thành viên ĐKT;

8. Ông Nguyễn Đăng Khoa, thành viên Ban TTND, thành viên ĐKT.

Trưởng Đoàn Kiểm tra lập Kế hoạch kiểm tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Đoàn Kiểm tra thực hiện.

Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ phối hợp kiểm tra đột xuất các đơn vị, lập biên bản các đơn vị, cá nhân vi phạm (nếu có) và báo cáo các nội dung công tác kiểm tra trong Kế hoạch vào cuối mỗi tháng cho Ban Giám hiệu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Đoàn Kiểm tra, Ban Thanh tra nhân dân và Trưởng các đơn vị trong Trường (các phòng, khoa, bộ môn thuộc Ban Giám hiệu, trung tâm, Thư viện, Trường PTTH Sư phạm) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận

- Ban Giám hiệu;

- Thành viên Đoàn Kiểm tra;

- Ban TTND;

- Các Trưởng Khoa, Bộ môn thuộc BGH; (đã ký, đóng dấu)

- Các Phòng, Trung tâm, Thư viện;

- Trường PTTH sư phạm;

- Lưu: HC-TH, TCCT, TTPC. 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon