Trang chủ » VB Trường ĐHAG » Quyết định ban hành Nội quy Trường Đại học An Giang
 
Quyết định ban hành Nội quy Trường Đại học An Giang
Thứ tư, 09 Tháng 9 2015 02:53

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 489/QĐ-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Nội quy Trường Đại học An Giang

___________________________

    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Căn cứ “Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang” ban hành kèm theo Quyết định số 367/2000/QĐ.UB.TC, ngày 02/03/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 10/12/2013 của Chú tịch UBND tình An Giang về việc triển khai thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước năm 2013-2015;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Chính trị,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Nội quy Trường Đại học An Giang".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) Trưởng phòng Tổ chức - Chính trị, Hành chính - Tổng hợp, Thanh tra - Pháp chế, Quản trị - Thiết bị, Công tác Sinh viên, Trưởng đơn vị, công chức, viên chức, người lao động và người học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận

- Ban Giám hiệu;

- Như Điều 2;

- Lưu: HCTH, TC-CT;

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon