Trang chủ » VB Trường ĐHAG » Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng của Trường ĐH An Giang năm 2016
 
Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng của Trường ĐH An Giang năm 2016
Thứ ba, 19 Tháng 1 2016 08:59

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 09/KH-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 19 tháng 01 năm 2016

KẾ HOẠCH

Phòng chống tham nhũng của Trường đại học An Giang năm 2016

_______________________

        Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/05/2009 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020;

        Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật phòng, chống tham nhũng ngày 04/08/2007. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng ngày 23/11/2012;

        Căn cứ Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon