Trang chủ » VB Trường ĐHAG
 
Kế hoạch thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn năm học 2014-2015 tại khoa, bộ môn
Thứ năm, 28 Tháng 5 2015 08:17

UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 916/QĐ-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 25 tháng 05 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Kế hoạch thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, cống tác chuyên môn năm học 2014-2015 tại khoa, bộ môn

___________________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Căn cứ “Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang” ban hành kèm theo Quyết định số 367/2000/QĐ.UB.TC, ngày 02/03/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;

Căn cứ Thông tư số 51/TT-BGDĐT, ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo “Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp”;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2014- 2015 của Trường Đại học An Giang;

Căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2014-2015 đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

Xét yêu cầu công tác và năng lực cán bộ,

Đọc thêm...
 
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Trường ĐH An Giang năm 2015
Thứ năm, 28 Tháng 5 2015 07:50

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 69/KH-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 25 tháng 05 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Phòng chống tham nhũng của Trường đại học An Giang năm 2015 

_______________________

   Căn cứ luật phòng chống tham nhũng ngày 29/11/2005, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng ngày 04/08/2007, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng ngày 23/11/2012;

    Căn cứ Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng;

    Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Quy định tiếp công dân
Thứ sáu, 22 Tháng 5 2015 01:25

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 854/QĐ-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 19 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Quy định tiếp công dân 

    Căn cứ Quy chế tạm thời về tổ chức hoạt động của Trường Đại học An Giang ban hành theo Quyết định số: 367/QĐ-UB-TC ngày 02/3/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;

    Căn cứ Khoản 2, Điều 11, Chương II của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của thủ tướng Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng;

    Căn cứ vào Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan;

    Căn cứ điều kiện và tình hình thực tế của Trường Đại học An Giang;

    Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế,

Đọc thêm...
 
Góp ý Dự thảo Bộ luật Dân sự
Thứ sáu, 06 Tháng 3 2015 01:47

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 66/ĐHAG

V/v đề nghị góp ý Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 05 tháng 03 năm 2015
Kính gửi: Các Trưởng đơn vị (khoa, phòng, trung tâm, bộ môn thuộc BGH)

 

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 03/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và tinh thần chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (Ông Hồ Việt Hiệp) trong Hội nghị trực tuyến (tổ chức vào ngày 27/02/2015) triển khai thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND;

Ban Giám hiệu đề nghị các Trưởng đơn vị tổ chức triển khai cho tất cả cán bộ, viên chức trong đơn vị (khoa, phòng, trung tâm, bộ môn thuộc Ban Giám hiệu) đọc, nghiên cứu văn bản dự thảo, văn bản hướng dẫn (đăng trên trang web của Trường và phòng Thanh tra Pháp chế) và cho ý kiến góp ý về nội dung  văn bản Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Thời gian các đơn vị tổ chức nghiên cứu và cho ý kiến đóng góp Dự thảo Bộ luật Dân sự (báo cáo bằng văn bản và file gửi qua email) hạn chót là ngày 22/3/2015.

Đọc thêm...
 
«Bắt đầu Lùi 1 2 Tiếp theo Cuối»

Trang 2 / 2

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon