Trang chủ
 
Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016
Thứ ba, 19 Tháng 1 2016 02:13

Tệp đính kèm: download


Thực hiện công văn về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành ngày 06/01/2016 như sau:

V. Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và tiếp công dân (Thanh tra)

1.   Có tổ chức hoặc phân công cán bộ phụ trách thanh tra; có văn bản quy đnh chức năng, hoạt động công tác thanh tra nội bộ theo quy định tại Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.   Có chương trình, kế hoạch thanh tra năm học do thủ trưởng đơn vị phê duyệt gắn với nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

3.   Thực hiện quy trình thanh tra; xử lý sau thanh tra; thực hiện thanh tra đột xuất theo đúng quy định.

4.   Có phòng tiếp công dân, lịch tiếp công dân, sổ tiếp công dân; thực hiện các quy định về tiếp công dân;

Thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng;

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo đúng quy định; không có đơn thư tồn đọng.

5.   Tham gia đầy đủ các hội nghị, tập huấn về thanh tra.

Bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo.

Đọc thêm...
 
Công ước của Liên hợp quốc về Phòng chống Tham nhũng
Thứ năm, 14 Tháng 1 2016 03:09

Tệp đính kèm: download


CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC

VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Lời nói đầu

Các Quốc gia thành viên Công ước này,

Lo ngại về tính nghiêm trọng của các vấn đề cũng như những mối đe dọa do tham nhũng gây ra đối với sự ổn định và an ninh xã hội, xói mòn các thể chế và các giá trị dân chủ, các giá trị đạo đức, công lý và gây tổn hại đến sự phát triển bền vững và chế độ,

Cũng lo ngại về sự liên kết giữa tham nhũng với các loại tội phạm khác, đặc biệt là tội phạm có tổ chức và tội phạm kinh tế, kể cả tẩy rửa tiền,

Lo ngại thêm về các vụ tham nhũng liên quan đến số lượng lớn tài sản mà những tài sản này đóng một phần quan trọng nguồn lực của các quốc gia, và rằng các vụ tham nhũng này sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho ổn định chính trị và phát triển bền vững của các nước đó,

Đọc thêm...
 
Ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Thứ năm, 14 Tháng 1 2016 02:33

Tệp đính kèm: download


CHÍNH PHỦ

____

Số: 21/NQ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020

CHÍNH PHỦ

___________________________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21 tháng 08 năm 2006 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí;
Căn cứ Nghị quyết số 27/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Tổng Thanh tra,

Đọc thêm...
 


 
Kế hoạch Đại học An Giang "Hội thảo khoa học cấp trường"
Thứ sáu, 06 Tháng 11 2015 17:39

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 152/KH-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Chủ đề: "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến , giáo dục pháp luật

trong Trường Đại học An Giang"

___________________________

Nhắm hướng tới Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường Đại học An Giang (20/11/2015)

Thực hiện Công văn số 2788/BTP-PBGDPL ngày 03/08/2015 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2015 và công văn số 1411/UBND-NC ngày 03/09/2015 của UBND tỉnh An Giang vể việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015 trên địa bàn tình An Giang;

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, pháp chế và tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2015-2016 của Trường Đại học An Giang;

Trường Đại học An Giang tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Trường Đại học An Giang"

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Hướng dẫn tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015
Thứ sáu, 06 Tháng 11 2015 17:20

Tệp đính kèm: download


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

____

Số: 1411/UBND-NC

V/v hướng dẫn tổ chức thực hiện

Ngày Pháp luật năm 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 03 tháng 09 năm 2015

 

 

 

        Kính gửi:               

                           - Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

                           - Ủy ban nhân dân các huyện , thị xã, thành phố.

           Căn cứ Công văn số 2788/BTP-PBGDPL ngày 03/8/2015 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015; Để việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015 được thực hiện thống nhất, đạt hiệu quả thiết thực; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

            Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 5 / 21

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon