Trang chủ
 
Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016
Thứ ba, 07 Tháng 6 2016 02:37

Tệp đính kèm: download


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____

Số: 2483/BGDĐT-TTr

V/v Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông quốc gia

 năm 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016

 

 

            Kính gửi:

                        - Các sở giáo dục và đào tạo;

                        - Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng;

                        - Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng.

    Căn cứ Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngáyy/10/2016 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi; Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/2/2016, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT(gọi là quy chế thi THPT quốc gia).

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Phổ biến nội dung Nghị định 20/2016
Thứ ba, 07 Tháng 6 2016 02:21

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

SỞ TƯ PHÁP

____

Số: 436/STP-QLXLVPHC&TDTHPL

V/v phổ biến nội dung Nghị định

20/2016/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 16 tháng 5 năm 2016              Kính gửi:

                          - Tòa án nhân dân cấp huyện;

                          - Ủy ban nhân dân cấp huyện;

                          - Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;

                          - Phòng Tư pháp cấp huyện.

    Ngày 30/03/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Nghị định này quy định về xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Kế hoạch về việc học tập chuyên đề pháp luật cho viên chức, nhân viên, giảng viên và sinh viên trong Trường ĐHAG
Thứ ba, 12 Tháng 4 2016 02:25

Tệp đính kèm: download

 

Căn cứ vào kế hoạch số: 57/KH-ĐHAG và 58/KH-ĐHAG ngày 12/4/2016 về việc tổ chức học tập chuyên đề pháp luật cho viên chức, nhân viên, giảng viên, sinh viên trong Trường như sau:

1. Đối tượng: Các viên chức, nhân viên, giảng viên trong Trường Đại học An Giang. (Xem chi tiết)

    Thời gian: Vào 02 buổi (chiều thứ Năm ngày 21/4/2016 hoặc sáng thứ Sáu 22/4/2016) với cùng nội dung học tập để viên chức, nhân viên của Trường có thể sắp sếp tham dự một buổi theo sự phân công của lãnh đạo các đơn vị.

            - Buổi sáng bắt đầu từ 7h30 đến 11h;

            - Buổi chiều bắt đầu từ 13h30 đến 17h.

    Địa điềm: Hội trường 300A, Trường Đại học An Giang.

    Các văn bản pháp luật được triển khai học tập gồm:

            - Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân;

            - Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

            - Luật Bảo hiểm Xã hội.

Đọc thêm...
 
Nội quy trường Đại học An Giang
Thứ bảy, 05 Tháng 3 2016 03:26

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

   

NỘI QUY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 489/QĐ-ĐHAG ngày 18 tháng 12 năm 2013

của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang)

_________________

        Điều 1. a) Giời làm việc hành chính (kể cả sáng thứ bảy)

                    - Buổi sáng: từ 7 giờ 15 đến 11 giờ 00;

                    - Buổi chiều: từ 13 giờ 15 đến 16 giờ 45.

                    b) Giờ tiếp khách đến liên hệ công tác: sau 15 phút đầu giờ mỗi buổi.

                    c) Giờ học và lên lớp của viên chức: theo Thời khóa biểu của nhà trường.

        Điều 2. Mọi người khi vào khu vực của Trường phải mang thẻ và để xe đúng nơi quy định. Trang phục gọn gàng, lịch sự;

        Điều 3. Giữ gìn trật tự, vệ sinh, không xả rác, không viết, vẽ lên tường, bàn ghế và cá trang thiết bị khác;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm....

 
Quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành Nội quy và Quy định về chế độ làm việc Trường ĐH An Giang
Thứ bảy, 05 Tháng 3 2016 00:27

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 164/QĐ-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 04 tháng 03 năm 2016

   

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành Nội quy

và Quy định về chế độ làm việc Trường Đại học An Giang

_______________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG


        Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

        Căn cứ Kế hoạch về công tác thanh tra, kiểm tra và công tác pháp chế năm học 2015-2016 của Trường Đại học An Giang;

        Căn cứ Quyết Định Số 489/QĐ-ĐHAG ngày 24/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang ban hành Quy đĩnh về chế độ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học An Giang,

Đọc thêm...
 
Kế hoạch về công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2015-2016


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

_________

Số: 150A/KH-ĐHAG

  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

__________________

An Giang, ngày 28 tháng 10 năm 2015


KẾ HOẠCH

Về công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2015 - 2016

__________________________

 

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ mẫu hướng dẫn lập Kế hoạch thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo; dựa theo Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 4904/BGDĐT-TTr ngày  10/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2014-2015 đối với các sở giáo dục và đào tạo (có liên quan thanh tra các hoạt động giáo dục đại học theo phân cấp tại Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục);

Căn cứ Luật Tiếp công dân số: 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang (được ban hành kèm theo Quyết định số 367/2000/QĐ-UB-TC ngày 02 tháng 3 năm 2000 của UBND tỉnh An Giang);

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-ĐHAG do Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang ký ngày 03/3/2009 quy định về chức năng và nhiệm vụ Phòng Thanh tra Pháp chế của Trường;

Căn cứ Nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2015-2016 của Trường Đại học An Giang;

Hiệu trưởng phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra trong năm học 2014 – 2015 của Trường như sau:

Đọc thêm...
 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 5 / 22

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon