Trang chủ
 
Thành lập Đoàn Kiểm tra việc chấp hành Nội quy và Quy định về chế độ làm việc Trường Đại học An Giang
Thứ tư, 09 Tháng 9 2015 02:34

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 420/QĐ-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 24 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Đoàn Kiểm tra việc chấp hành Nội quy

và Quy định về chế độ làm việc Trường Đại học An Giang

___________________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Kế hoạch về công tác thanh tra, kiểm tra và công tác pháp chế năm học 2014-2015 của Trường Đại học An Giang;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-ĐHAG ngày 18/12/2013 ban hành Nội quy Trường Đại học An Giang của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang;

Căn cứ Quyết định số  419/QĐ-ĐHAG ngày  24/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang ban hành Quy định về chế độ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học An Giang,

Đọc thêm...
 
Danh sách cb-gv tham gia góp ý dự thảo Luật Hình sự sửa đổi
Thứ hai, 07 Tháng 9 2015 08:40

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ
_______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________


DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN THAM GIA GÓP Ý

DỰ THẢO LUẬT HÌNH SỰ SỬA ĐỔI

STT ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ

1

Trung tâm Tin học

16

 
2 Trung tâm Nghiên cứu XHNV 09  
3 Trung tâm Ngoại ngữ 09  
4 Bô môn Hóa 09  
5 Bộ môn Sử 09  
6 Bộ môn Giáo dục tiểu học 09  
7 Bộ môn Ngữ văn 17  
8 Bộ môn Toán 19  
9 Bô môn Lý 14  
10 Bộ môn Sinh 07  
11 Bô môn Mầm non 07  
12 Bộ môn Tâm lý giáo dục 09  
13 Bộ môn Địa lý 08  
14 Phòng TTPC 04  
15 Phòng TCCT 09  
16 Khoa Văn hóa Nghệ thuật 19  
17 Khoa LLCT 21  
18 Trần Lê Đăng Phương (Khoa KT) 01  
19 Lý Đăng Thư (Khoa KT) 01  
20 Phạm Yến Nhi (Khoa KT) 01  
Tộng cộng: 194  


 
Hướng dẫn thanh tra tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015
Thứ bảy, 15 Tháng 8 2015 02:19

Tệp đính kèm: download 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


_______

Số: 693/HD-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

Hà nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015


HƯỚNG DẪN

Thanh tra tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015

_____________________________

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/215 của Bộ trưởng Bô Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Quyết định số 41/06/ QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi; Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trường Bộ GD&ĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sớ giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; Công văn số 2015/DGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25/04/2015 của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015; Công văn số 3809/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 29/07/2015 của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn quy trình tổ chức xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 và các văn bản liên quan; Bộ GD&ĐT hướng dẫn thanh tra tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Đề nghị góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Thứ tư, 12 Tháng 8 2015 01:24

UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

_______

Số: 289/ĐHAG

V/v đề nghị góp ý dự thảo

Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

An giang, ngày 11 tháng 08 năm 2015Kính gửi: Các Trưởng đơn vị (khoa, phòng, trung tâm, bộ môn thuộc BGH)


Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-HĐND ngày 05/8/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và tinh thần chỉ đạo của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang (Ông Đinh Công Minh) trong Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh An Giang (tổ chức vào ngày 11/8/2015);

Đọc thêm...
 
Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Thứ tư, 12 Tháng 8 2015 01:02

Tệp đính kèm: download 


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


_______

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________


KẾ HOẠCH

Của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân

đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1076 /QĐ-TTg

ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________________

Thực hiện Nghị quyết số 972 /NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) sau khi đã chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu bước đầu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIII (sau đây gọi là Kế hoạch), với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) (sau đây gọi là Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13).

Đọc thêm...
 
Đại học An Giang đạt giải Nhì cấp Tỉnh cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Thứ tư, 15 Tháng 7 2015 06:57

Sáng ngày 14/7/2015, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh An Giang đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cuộc thi này do UBND Tỉnh An Giang tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" do Bộ Tư pháp phát động trên toàn quốc. Theo ông Cao Thanh Sơn - Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, mặc dù chủ đề viết về Hiến pháp tương đối khó nhưng cuộc thi đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ các cấp, các ngành. Nhiều bài dự thi viết rất chắc tay, sưu tầm tài liệu lịch sử có giá trị và hình ảnh phong phú, hình thức trình bày đẹp mắt.

Tổng cộng, Ban tổ chức đã nhận được 20.055 bài dự thi từ các cá nhân, đơn vị. Sau thời gian chấm chọn khách quan, công khai, minh bạch, Ban tổ chức đã quyết định chọn 16 tập thể và 39 bài cá nhân có điểm số cao để trao giải. Cụ thể, huyện Phú Tân đạt giải Nhất tập thể; Trường Đại học An Giang và Thành phố Long Xuyên đạt giải Nhì; Thành phố Châu Đốc, huyện Tịnh Biên và Trường THPT Nguyễn Khuyến (Thoại Sơn) đạt giải Ba.

Đọc thêm...
 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 7 / 21

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon