Trang chủ
 
Kế hoạch thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, công tác chuyên môn năm học 2014-2015 tại khoa, bộ môn
Thứ năm, 28 Tháng 5 2015 08:17

UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 916/QĐ-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 25 tháng 05 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Kế hoạch thanh tra hoạt động quản lý đào tạo, cống tác chuyên môn năm học 2014-2015 tại khoa, bộ môn

___________________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Căn cứ “Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang” ban hành kèm theo Quyết định số 367/2000/QĐ.UB.TC, ngày 02/03/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;

Căn cứ Thông tư số 51/TT-BGDĐT, ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo “Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp”;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2014- 2015 của Trường Đại học An Giang;

Căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2014-2015 đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

Xét yêu cầu công tác và năng lực cán bộ,

Đọc thêm...
 
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của Trường ĐH An Giang năm 2015
Thứ năm, 28 Tháng 5 2015 07:50

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 69/KH-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 25 tháng 05 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Phòng chống tham nhũng của Trường đại học An Giang năm 2015 

_______________________

   Căn cứ luật phòng chống tham nhũng ngày 29/11/2005, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng ngày 04/08/2007, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng ngày 23/11/2012;

    Căn cứ Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng;

    Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Quy định tiếp công dân
Thứ sáu, 22 Tháng 5 2015 01:25

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 854/QĐ-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 19 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Quy định tiếp công dân 

    Căn cứ Quy chế tạm thời về tổ chức hoạt động của Trường Đại học An Giang ban hành theo Quyết định số: 367/QĐ-UB-TC ngày 02/3/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;

    Căn cứ Khoản 2, Điều 11, Chương II của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của thủ tướng Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng;

    Căn cứ vào Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan;

    Căn cứ điều kiện và tình hình thực tế của Trường Đại học An Giang;

    Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế,

Đọc thêm...
 
Kế hoạch tổ chức thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
Thứ sáu, 03 Tháng 4 2015 08:07
Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 40/KH-DHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 02 tháng 04 năm 2015


KẾ HOẠCH

Về việc tham dự cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh An Giang về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” và Thông báo số 26/TB-BTC ngày 18/11/2014 của Ban Tổ chức cuộc thi;

Thực hiện Quyết định số 580/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015 của ngành giáo dục, trong đó có nhiệm vụ hưởng ứng, tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”;

Trường Đại học An Giang đã có thông báo gửi các văn bản liên quan cuộc thi đến các đơn vị vào tháng 11/2014. Đến nay số lượng tham gia của các cá nhân thuộc Trường rất ít. Do vậy, Trường ban hành Kế hoạch yêu cầu các đơn vị hưởng ứng, tham dự cuộc thi nêu trên, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cuộc thi viết nhằm phổ biến, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến đông đảo cán bộ, viên chức, sinh viên và học sinh; nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục.

2. Tham gia cuộc thi là một trong những hoạt động của công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015, cần được triển khai sâu rộng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp với sự tham gia đông đảo của các cán bộ, viên chức và sinh viên, học sinh trong toàn trường.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Góp ý Dự thảo Bộ luật Dân sự
Thứ sáu, 06 Tháng 3 2015 01:47

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 66/ĐHAG

V/v đề nghị góp ý Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 05 tháng 03 năm 2015
Kính gửi: Các Trưởng đơn vị (khoa, phòng, trung tâm, bộ môn thuộc BGH)

 

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 03/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và tinh thần chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (Ông Hồ Việt Hiệp) trong Hội nghị trực tuyến (tổ chức vào ngày 27/02/2015) triển khai thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND;

Ban Giám hiệu đề nghị các Trưởng đơn vị tổ chức triển khai cho tất cả cán bộ, viên chức trong đơn vị (khoa, phòng, trung tâm, bộ môn thuộc Ban Giám hiệu) đọc, nghiên cứu văn bản dự thảo, văn bản hướng dẫn (đăng trên trang web của Trường và phòng Thanh tra Pháp chế) và cho ý kiến góp ý về nội dung  văn bản Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Thời gian các đơn vị tổ chức nghiên cứu và cho ý kiến đóng góp Dự thảo Bộ luật Dân sự (báo cáo bằng văn bản và file gửi qua email) hạn chót là ngày 22/3/2015.

Đọc thêm...
 
Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh An Giang
Thứ tư, 03 Tháng 12 2014 01:24

Số tư liệu: 26/TB-BTC
Ngày ban hành: 18 tháng 11 năm 2014
Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

BTC CUỘC THI VIẾT

"TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC

CHXHCN VIỆT NAM"

____

Số: 26/TB-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 18 tháng 11 năm 2014THÔNG BÁO

Về việc tổ chức và phát động

Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh An Giang

________________

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh An Giang về tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tình An Giang, Ban Tổ chức cuộc thi viết " Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" thông báo về việc tổ chức và phát động cuộc thi trên địa bàn tỉnh An Giang với nội dung như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 9 / 22

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon