Trang chủ
 
Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong ngành giáo dục năm 2014
Thứ tư, 08 Tháng 10 2014 07:38

Số tư liệu: 872/KH-BGDĐT
Ngày ban hành: 01 tháng 10 năm 2014
Tệp đính kèm: download


KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2014

______________________________________

       Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 3642/BTP-PBGDPL ngày 25/8/2014 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014; Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

    1. Mục đích

        a) Nâng cao nhận thức của toàn ngành về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (ngày 09 tháng 11 hằng năm), làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

        b) Tiếp tục tổ chức Ngày Pháp luật một cách thiết thực, hiệu quả theo đúng quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới về chất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến nhà giáo, người học, cán bộ quản lý trong ngành giáo dục.

        c) Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà giáo, người học, cán bộ quản lý trong ngành giáo dục.

    2. Yêu cầu

        a) Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục.

        b) Phát huy kết quả, kinh nghiệm tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013; khắc phục những hạn chế, tồn tại và xác định các hoạt động triển khai phù hợp trong năm 2014, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

 
Hiến pháp năm 2013
Thứ sáu, 11 Tháng 4 2014 01:45

Tệp đính kèm: download

HIẾN PHÁP NĂM 2013

Sáng 9/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và Nghị quyết của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11.

Nội dung chi tiết:

Lời nói đầu

Chương I. Chế độ chính trị

Chương II. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Chương III. Kinh tế, xã hội văn hóa, giáo dục, công nghệ và môi trường

Chương IV. Bảo vệ Tổ quốc

Chương V. Quốc hội

Chương VI. Chủ tịch nước

Chương VII. Chính phủ

Chương VIII. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân

Chương IX. Chính quyền địa phương

Chương X. Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước

Chương XI. Hiệu lực của Hiến pháp và việc sử đổi hiến pháp

 
Bộ luật Công Đoàn
Thứ sáu, 03 Tháng 5 2013 08:06

Số tư liệu: 12/2012/QH13
Ngày ban hành: 20 tháng 06 năm 2012
Tệp đính kèm: download

LUẬT CÔNG ĐOÀN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật Công đoàn.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm

 
Bộ luật Lao động
Thứ sáu, 03 Tháng 5 2013 07:55

Số tư liệu: 10/2012/QH13
Ngày ban hành: 18 tháng 06 năm 2012
Tệp đính kèm: download

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Bộ luật lao động.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm

 
Đề cương giới thiệu bộ luật Công đoàn năm 2012
Thứ sáu, 03 Tháng 5 2013 07:26

New Page 1

ĐỀ CƯỜNG GIỚI THIỆU

LUẬT CÔNG ĐOÀN NĂM 2012     

Ngày 20 tháng 6 năm 2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII đã thông qua Luật công đoàn (sau đây gọi là Luật công đoàn năm 2012). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013...

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm

 
Đề cương giới thiệu bộ luật Lao động năm 2012
Thứ sáu, 03 Tháng 5 2013 06:58

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012

1. Bộ luật lao động được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23 tháng 6 năm 1994, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1995, trên cơ sở kế thừa và phát triển pháp luật lao động của nước ta từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay. Đây là lần đầu tiên nước ta có Bộ luật lao động hoàn chỉnh để thể chế hoá quan điểm, đường lối đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam, cụ thể hoá Hiến pháp năm 1992 về các quyền cơ bản của con người trong lĩnh vực lao động, sử dụng và quản lý lao động...

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 10 / 22

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon