Trang chủ
 
Quy định tiếp công dân
Thứ sáu, 22 Tháng 5 2015 01:25

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 854/QĐ-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 19 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Quy định tiếp công dân 

    Căn cứ Quy chế tạm thời về tổ chức hoạt động của Trường Đại học An Giang ban hành theo Quyết định số: 367/QĐ-UB-TC ngày 02/3/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;

    Căn cứ Khoản 2, Điều 11, Chương II của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của thủ tướng Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng;

    Căn cứ vào Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan;

    Căn cứ điều kiện và tình hình thực tế của Trường Đại học An Giang;

    Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế,

Đọc thêm...
 
Kế hoạch tổ chức thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
Thứ sáu, 03 Tháng 4 2015 08:07
Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 40/KH-DHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 02 tháng 04 năm 2015


KẾ HOẠCH

Về việc tham dự cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh An Giang về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” và Thông báo số 26/TB-BTC ngày 18/11/2014 của Ban Tổ chức cuộc thi;

Thực hiện Quyết định số 580/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015 của ngành giáo dục, trong đó có nhiệm vụ hưởng ứng, tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”;

Trường Đại học An Giang đã có thông báo gửi các văn bản liên quan cuộc thi đến các đơn vị vào tháng 11/2014. Đến nay số lượng tham gia của các cá nhân thuộc Trường rất ít. Do vậy, Trường ban hành Kế hoạch yêu cầu các đơn vị hưởng ứng, tham dự cuộc thi nêu trên, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cuộc thi viết nhằm phổ biến, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến đông đảo cán bộ, viên chức, sinh viên và học sinh; nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục.

2. Tham gia cuộc thi là một trong những hoạt động của công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015, cần được triển khai sâu rộng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp với sự tham gia đông đảo của các cán bộ, viên chức và sinh viên, học sinh trong toàn trường.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Góp ý Dự thảo Bộ luật Dân sự
Thứ sáu, 06 Tháng 3 2015 01:47

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 66/ĐHAG

V/v đề nghị góp ý Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 05 tháng 03 năm 2015
Kính gửi: Các Trưởng đơn vị (khoa, phòng, trung tâm, bộ môn thuộc BGH)

 

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 03/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và tinh thần chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (Ông Hồ Việt Hiệp) trong Hội nghị trực tuyến (tổ chức vào ngày 27/02/2015) triển khai thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND;

Ban Giám hiệu đề nghị các Trưởng đơn vị tổ chức triển khai cho tất cả cán bộ, viên chức trong đơn vị (khoa, phòng, trung tâm, bộ môn thuộc Ban Giám hiệu) đọc, nghiên cứu văn bản dự thảo, văn bản hướng dẫn (đăng trên trang web của Trường và phòng Thanh tra Pháp chế) và cho ý kiến góp ý về nội dung  văn bản Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Thời gian các đơn vị tổ chức nghiên cứu và cho ý kiến đóng góp Dự thảo Bộ luật Dân sự (báo cáo bằng văn bản và file gửi qua email) hạn chót là ngày 22/3/2015.

Đọc thêm...
 
Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh An Giang
Thứ tư, 03 Tháng 12 2014 01:24

Số tư liệu: 26/TB-BTC
Ngày ban hành: 18 tháng 11 năm 2014
Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

BTC CUỘC THI VIẾT

"TÌM HIỂU HIẾN PHÁP NƯỚC

CHXHCN VIỆT NAM"

____

Số: 26/TB-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 18 tháng 11 năm 2014THÔNG BÁO

Về việc tổ chức và phát động

Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tỉnh An Giang

________________

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh An Giang về tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn tình An Giang, Ban Tổ chức cuộc thi viết " Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" thông báo về việc tổ chức và phát động cuộc thi trên địa bàn tỉnh An Giang với nội dung như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Cuộc thi viết: "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Thứ sáu, 14 Tháng 11 2014 07:42

Số tư liệu:

450/TL-BTC

Ngày ban hành:

04 tháng 11 năm 2014

Tệp đính kèm:

download

Câu hỏi đính kèm:

download


THỂ LỆ

Cuộc thi viết

“Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

______________________________________      

Thực hiện Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 2157/QĐ-BTP ngày 22/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; căn cứ Quyết định số 2159/QĐ-BTP ngày 22/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Trung ương (gọi tắt là Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương), Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương ban hành Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (gọi tắt là cuộc thi) như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Người Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

(Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc các Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi không được tham gia dự thi).

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi

Trả lời 09 câu hỏi về một số nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 (Ban hành kèm theo Thể lệ này).

2. Hình thức thi

 Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết bằng tiếng Việt.

III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

1. Yêu cầu về nội dung

Đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

 Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng.

 
Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong ngành giáo dục năm 2014
Thứ tư, 08 Tháng 10 2014 07:38

Số tư liệu: 872/KH-BGDĐT
Ngày ban hành: 01 tháng 10 năm 2014
Tệp đính kèm: download


KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2014

______________________________________

       Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Công văn số 3642/BTP-PBGDPL ngày 25/8/2014 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014; Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

    1. Mục đích

        a) Nâng cao nhận thức của toàn ngành về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (ngày 09 tháng 11 hằng năm), làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

        b) Tiếp tục tổ chức Ngày Pháp luật một cách thiết thực, hiệu quả theo đúng quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới về chất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến nhà giáo, người học, cán bộ quản lý trong ngành giáo dục.

        c) Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà giáo, người học, cán bộ quản lý trong ngành giáo dục.

    2. Yêu cầu

        a) Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục.

        b) Phát huy kết quả, kinh nghiệm tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013; khắc phục những hạn chế, tồn tại và xác định các hoạt động triển khai phù hợp trong năm 2014, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo Cuối»

Trang 10 / 22

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon