Trang chủ » Các qui chế thi kiểm tra
 
Hướng dẫn thanh tra tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015
Thứ bảy, 15 Tháng 8 2015 02:19

Tệp đính kèm: download 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


_______

Số: 693/HD-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

Hà nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015


HƯỚNG DẪN

Thanh tra tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015

_____________________________

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/215 của Bộ trưởng Bô Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Quyết định số 41/06/ QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi; Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trường Bộ GD&ĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sớ giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; Công văn số 2015/DGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25/04/2015 của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015; Công văn số 3809/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 29/07/2015 của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn quy trình tổ chức xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 và các văn bản liên quan; Bộ GD&ĐT hướng dẫn thanh tra tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Hướng dẫn thanh tra thi THPT quốc gia năm 2015
Thứ hai, 29 Tháng 6 2015 07:10

Tệp đính kèm: download (350/HD-BGGĐT)
Tệp đính kèm: download (2813/BGDĐT-TTr)


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


____

Số: 350/HD-BGGĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015


HƯỚNG DẪN

THANH TRA THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015

_____________________________

Căn cứ Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi; Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia (gọi là Quy chế thi THPT quốc gia); Công văn số 1388/BGDĐT- KTKĐCLGD ngày 25/3/2015 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT hướng dẫn thanh tra thi THPT quốc gia năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Giúp cơ quan quản lý nắm thông tin về việc tổ chức thi và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi; ứng phó với tình huống bất thường; chủ động phòng ngừa tiêu cực; phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có), góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

b) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến kỳ thi.

Đọc thêm...
 


Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon