Trang chủ » Các qui chế thi kiểm tra » Hướng dẫn thanh tra tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015
 
Hướng dẫn thanh tra tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015
Thứ bảy, 15 Tháng 8 2015 02:19

Tệp đính kèm: download 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


_______

Số: 693/HD-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

Hà nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015


HƯỚNG DẪN

Thanh tra tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015

_____________________________

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/215 của Bộ trưởng Bô Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Quyết định số 41/06/ QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi; Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trường Bộ GD&ĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sớ giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; Công văn số 2015/DGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25/04/2015 của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015; Công văn số 3809/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 29/07/2015 của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn quy trình tổ chức xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 và các văn bản liên quan; Bộ GD&ĐT hướng dẫn thanh tra tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon