Trang chủ » Chức năng nhiệm vụ
 

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

CỦA PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ


Điều 1. Về chức năng Phòng Thanh tra Pháp chế:

1.1. Phòng Thanh tra Pháp chế là tổ chức thanh tra nội bộ, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của trường, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

1.2. Phòng Thanh tra Pháp chế tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong nhà trường; giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong nhà trường và thực hiện những công tác khác được giao.

Điều 2. Về nhiệm vụ của Phòng Thanh tra Pháp chế:

Phòng Thanh tra Pháp chế chủ trì tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ như sau:

2.1. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức, phối hợp thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo cho Hiệu trưởng.

2.2. Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục; việc thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo trong nhà trường.

2.3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nộI dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo.
2.4. Thực hiện việc tiếp công dân, giảI quyết các khiếu nại tố cáo thuộc phạm vi quản lý của nhà trường theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

2.5. Tham mưu giúp Hiệu trưởng về tính pháp lý của các văn bản quy phạm nội bộ trước khi ban hành; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ trong trường.

2.6. Chủ trì hoặc tham gia với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến các văn bản quy phạm nộI bộ của trường cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên trong trường.

2.7. Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gởi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Hiệu trưởng phân công.

Điều 3. Về điều kiện tổ chức hoạt động của Phòng Thanh tra Pháp chế:

Phòng Thanh tra Pháp chế được nhà trường bố trí đủ số lượng và chất lượng cán bộ theo quy định pháp luật; được tạo điều kiện thời gian, cơ sở vật chất cần thiết để Phòng hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình tổ chức thanh tra, kiểm tra và tuyên truyền, phổ biến thực hiện pháp luật; để đảm bảo có đủ lực lượng hoàn thành nhiệm vụ, khi cần thiết thì Phòng Thanh tra Pháp chế đề xuất với Hiệu trưởng cho phép cùng phối hợp các đơn vị khác (Phòng, Khoa, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc Giám hiệu) nhằm huy động cán bộ, viên chức trong trường thực hiện công tác được phân công.

Điều 4: Điều chỉnh nội dung quy định tại khoản g. Điều 3., về Nhiệm vụ Phòng Tổ chức chính trị trong Quy chế làm việc của trường Đại học An Giang (ban hành theo Quyết định số 302/2008/QĐ-ĐHAG ngày 01/4/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học An Giang) cho phù hợp với Quy định này. Đó là nhiệm vụ Phòng Tổ chức chính trị theo quy định cũ: "g/. Tổ chức thực hiện các công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác pháp chế và các công tác khác có liên quan đến cán bộ, công chức trong nhà trường."Nay sửa đổi là: "g. Tổ chức thực hiện các công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và các công tác khác có liên quan đến cán bộ, công chức trong nhà trường.

Điều 5: Trong quá trình thực hiện, nếu có những quy định mới của pháp luật khác với Quy định này hay những vướng mắc phát sinh, Trưởng Phòng Thanh tra Pháp chế có ý kiến đề xuất, tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành quyết định điều chỉnh, sửa đổi Quy định./.


Chi tiết văn bản: Download

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon