Trang chủ
 
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành giáo dục
Thứ ba, 26 Tháng 1 2016 03:19

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____

Số: 6293/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

   

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

năm 2016 của ngành giáo dục

_______________________

BỘ TRƯỞNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

        Căn cứ Nghị định số 32/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

        Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đế án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường";

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon