Trang chủ
 
Quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành Nội quy và Quy định về chế độ làm việc Trường ĐH An Giang
Thứ bảy, 05 Tháng 3 2016 00:27

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 164/QĐ-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 04 tháng 03 năm 2016

   

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành Nội quy

và Quy định về chế độ làm việc Trường Đại học An Giang

_______________________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG


        Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

        Căn cứ Kế hoạch về công tác thanh tra, kiểm tra và công tác pháp chế năm học 2015-2016 của Trường Đại học An Giang;

        Căn cứ Quyết Định Số 489/QĐ-ĐHAG ngày 24/10/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang ban hành Quy đĩnh về chế độ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học An Giang,

QUYẾT ĐỊNH

        Điều 1. Thành lập Đoàn Kiểm tra việc chấp hành Nội quy và Quy định về chế độ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học An Giang. Thành phần Đoàn Kiểm tra, gồm có:

        1.Ông Trần Minh Tâm, Trưởng P.TTPC, Trưởng đoàn;

        2.Ông Trần Mậu Bính, P.Trường P.TTPC, Phó Trưởng đoàn;

        3.Ông Lư Thành Tâm, Trưởng Ban Thanh tra ND, Phó Trưởng đoàn;

        4.Ông Hoàng Mạnh Cường, chuyên viên P.TTPC, thành viên ĐKT;

        5.Ông Võ Duy Hưng, thành viên Ban TTND, thành viên ĐKT;

        6.Ông Hồ Xuân Nghiệp, thành viên Ban TTND, thành viên ĐKT;

        Trưởng Đoàn Kiểm tra lập kế hoạch kiểm tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Đoàn Kiểm tra thực hiện.

        Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ phối hợp kiểm tra đột xuất các đơn vị, lập biên bản các đơn vị, cá nhân vi phạm (nếu có) và báo cáo các nội dung công tác kiểm tra trong Kế hoạch vào cuối tháng cho Ban Giám Hiệu.

        Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

        Điều 3. Các thành viên Đoàn Kiểm tra, Ban Thanh tra nhân dân và Trưởng các đơn vị trong Trường (các phòng, khoa, bộ môn thuộc Ban Giám hiệu, trung tâm, Thư viện, Trường PTTH Sư phạm) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Thành viên Đoàn Kiểm tra;

- Ban TTND;

- Các Trưởng KHoa, Bộ môn thuộc BGH;

- Các Phòng, Trung tâm, Thư viện;

- Trường PTTH sư phạm;

- Lưu: HC-TH,TCCT,TTPC.

HIỆU TRƯỞNG


(đã ký, đóng dấu)


PGS,TS VÕ VĂN THẮNG
 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon