Trang chủ
 
Kế hoạch, công tác thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2019
Thứ hai, 18 Tháng 2 2019 01:26

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 75A/KH-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2019


KẾ HOẠCH

Công tác thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2019

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/05/2009 của Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng (văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012); Luật Phòng, chống tham nhũng (số 36/2018/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019)

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon