Trang chủ
 
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
Thứ tư, 02 Tháng 10 2019 01:25

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 _______________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4201/BGDĐT-PC ________________________________

V/v: hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2019


        Kính gửi: 

 
     - Các sở giáo dục và đào tạo;
     - Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu;
     - Các cơ sở giáo dục đại học


Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị Định số 55/2011/NĐ-CP), Công văn số 3878/BGDĐT-PC ngày 24/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học (Công văn số 3878/BGDĐT-PC) và Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 28/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế như sau;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon