Trang chủ
 
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2019-2020 đối với CSGDĐH, trường sư phạm
Thứ tư, 02 Tháng 10 2019 02:08

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 _______________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4053/BGDĐT-PC ________________________________

V/v: hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2019-2020 đối với CSGDĐH, trường SP

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2019


        Kính gửi: 

 
     - Cơ sở giáo dục đại học;
     - Trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm;


Căn cứ Luật Giáo dục đại học và Luật sửa đồi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (sau đây viết tắt là Luật GDĐH); Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ vế tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của BỘ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8/8/2019 của Bộ trường Bộ GDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2019-2020 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm (sau đậy gọi chung là trường) như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon