Trang chủ
 
Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
Thứ hai, 01 Tháng 6 2020 02:00

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
__________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/2020/TT-BGDĐT _________________________


Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG

CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

__________________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

         Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon