Trang chủ
 
Nghị định về công tác văn thư
Thứ hai, 01 Tháng 6 2020 06:58

Tệp đính kèm:


CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30/2020/NĐ-CP _________________________


Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ

________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vu;

Chính phủ ban hành Nghị định về công tác văn thư.

         Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon