Trang chủ
 
Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức
Thứ tư, 03 Tháng 6 2020 02:18

Tệp đính kèm:


CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 62/2020/NĐ-CP _________________________


Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

 

NGHỊ ĐỊNH

Về vị trí việc làm và biên chế công chức

________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vu;

Chính phủ ban hành Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức.

         Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon