Trang chủ
 
Công văn hướng dẫn công tác pháp chế năm học 2020-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ sáu, 16 Tháng 10 2020 07:49

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
___________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 __________________________

Số: 3747/BGDĐT-PC

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế  
 
Kính gửi:

           - Các Sở Giáo dục và Đào tạo

           - Các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP); Công văn số 3878/BGDĐT-PC ngày 24/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học (Công văn số 3878/BGDĐT-PC) và Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon