Trang chủ
 
Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật 2020 của Bộ Tư Pháp
Thứ sáu, 16 Tháng 10 2020 08:14

Tệp đính kèm:


BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
___________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1986/QĐ-BTP _________________________


Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 của Bộ Tư Pháp

__________________

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 06 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căm cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

         Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon