Trang chủ
 
Kế hoạch tổ chức thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
Thứ sáu, 03 Tháng 4 2015 08:07
Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 40/KH-DHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 02 tháng 04 năm 2015


KẾ HOẠCH

Về việc tham dự cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh An Giang về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” và Thông báo số 26/TB-BTC ngày 18/11/2014 của Ban Tổ chức cuộc thi;

Thực hiện Quyết định số 580/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015 của ngành giáo dục, trong đó có nhiệm vụ hưởng ứng, tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”;

Trường Đại học An Giang đã có thông báo gửi các văn bản liên quan cuộc thi đến các đơn vị vào tháng 11/2014. Đến nay số lượng tham gia của các cá nhân thuộc Trường rất ít. Do vậy, Trường ban hành Kế hoạch yêu cầu các đơn vị hưởng ứng, tham dự cuộc thi nêu trên, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cuộc thi viết nhằm phổ biến, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến đông đảo cán bộ, viên chức, sinh viên và học sinh; nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục.

2. Tham gia cuộc thi là một trong những hoạt động của công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015, cần được triển khai sâu rộng, trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp với sự tham gia đông đảo của các cán bộ, viên chức và sinh viên, học sinh trong toàn trường.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon