Trang chủ
 
Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam năm 2015
Thứ sáu, 06 Tháng 11 2015 16:23

Tệp đính kèm: download


BỘ TƯ PHÁP

____


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________


KẾ HOẠCH

của Bộ Tư pháp tổ chức Ngày Pháp luật

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1454/QĐ-BTP

ngày 03 tháng 8  năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

_______________________________


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật) gắn với tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp).

- Phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm sự gắn kết với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.


2. Yêu cầu

- Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ và của Ngành Tư pháp; gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng;

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật phù hợp với tính chất, điều kiện công tác của Bộ, ngành và từng đơn vị;

- Phát huy kết quả, kinh nghiệm triển khai Ngày Pháp luật năm 2013 và 2014; khắc phục hạn chế, thu hút sự tham gia tích cực của tất cả các đơn vị, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Bộ.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon