Trang chủ
 
Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2015
Thứ sáu, 06 Tháng 11 2015 16:44

Tệp đính kèm: download


BỘ TƯ PHÁP

____


Số: 1454/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

         Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tư pháp tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.


Nơi nhận

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Thông tin và Truyền thông; (để phối hợp)

- Đài Truyền hình Việt Nam;

- Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Thông tấn xã Việt Nam;

- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để chỉ đạo);

- Các Thứ trưởng (để biết);

- Các đơn vị, tổ chức đoàn thể thuộc Bộ (để t/h);

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

BỘ TRƯỞNG


(Đã ký)


Hà Hùng Cường
 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon