Trang chủ
 
Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018
Thứ hai, 05 Tháng 11 2018 00:53

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 1410/KH-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2018


KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018

Căn cứ vào Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số: 2076/QĐ-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2018 và Công văn số: 2787/BTP-PBGDPL ngày 30/7/2018 hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018 của Bộ tư pháp;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon