Trang chủ
 
Luật giáo dục 2019
Thứ ba, 20 Tháng 8 2019 08:17

Tệp đính kèm:QUỐC HỘI

____

Luật số: 43/2019/QH14

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2019


LUẬT GIÁO DỤC

Căn cứ Hiến pháp nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Giáo dục.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon