Trang chủ
 
Luật dân quân tự vệ
Thứ ba, 20 Tháng 8 2019 08:39

Tệp đính kèm:


QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____ ________________________________

Số: 43/2009/QH12

 


LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ

Căn cứ Hiến pháp nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật dân quân tự vệ.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon