Trang chủ
 
Dự thảo Luật dân quân tự vệ sửa đổi, bổ sung năm 2019
Thứ ba, 20 Tháng 8 2019 08:58

Tệp đính kèm:


(Dự thảo trong Hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh đăng tải lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật dân quân tự vệ.


Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách, kinh phí bảo đảm đối với dân quân tự vệ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về dân quân tự vệ.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon