Trang chủ
 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học
Thứ ba, 20 Tháng 8 2019 09:18

Tệp đính kèm:


QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____ ________________________________

Luật số: 34/2018/QH14

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 
LUẬT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Căn cứ Hiến pháp nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 74/2014/Qh13 và Luật số 97/2015/QH13.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon