Trang chủ
 
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
Thứ hai, 21 Tháng 10 2019 00:47

Tệp đính kèm:


LĐLĐ TỈNH AN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TRƯỜNG ĐHAG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________ ________________________________

Số: 45/KH-CĐCS

An Giang, ngày 18 tháng 10 năm 2019


KẾ HOẠCH

Tham gia Hội thi "Công chức, viên chức và người lao động
Đại học quốc gia Thành phố Hố Chí Minh hưởng ứng Ngày Pháp luật"

Thực hiện Kế hoạch số 204/CĐ-ĐHQG ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Công Đoàn đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Hội Thi "Công chức, viên chức và người lao động Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam"; Công Đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang triển khai kế hoạch tham gia như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh An Giang, Liên Đoàn Lao động tỉnh An Giang và Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học An Giang về các văn bản luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động giáo dục, đào tạo của nhà trường.

- Tài liệu tham khảo:

TT Tên tài liệu  
1  - Luật Phòng, Chống tham nhũng 2018 download
2  - Luật Viên chức 2010 download
3  - Luật Giáo dục đại học 2018 download
4  - Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở Giáo dục Đại học thành viên download

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon