Trang chủ » Công tác thanh tra » Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp 2020 của Bộ GDĐT
 
Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp 2020 của Bộ GDĐT
Thứ ba, 07 Tháng 7 2020 09:07

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
__________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2304/BGDĐT-TTr _________________________

V/v Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

                      Kính gửi: 

- Các sở giáo dục và đào tạo

          - Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng


Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi; Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) (Quy chế thi); Công văn số 2115/BGDĐT-QLCT ngày 12/6/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Công văn số 2115), Bộ Giáo dục và đào tạo hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020 như sau:

         Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon