Trang chủ » Công tác thanh tra » Hướng dẫn công tác thanh tra nội bộ năm học 2021-2022 của ĐHQG-HCM
 
Hướng dẫn công tác thanh tra nội bộ năm học 2021-2022 của ĐHQG-HCM
Thứ hai, 29 Tháng 11 2021 06:19

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 1856/HD-ĐHQG

-----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 __________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2021

HƯỚNG DẪN
Công tác thanh tra nội bộ năm học 2021 - 2022
tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018;

- Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;

- Căn cứ Thông tư số 51/2012 ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon