Trang chủ » Công tác thanh tra » Điều kiện của người tham gia thanh tra, kiểm tra Kỳ thi TN THPT năm 2023
 
Điều kiện của người tham gia thanh tra, kiểm tra Kỳ thi TN THPT năm 2023
Thứ tư, 24 Tháng 5 2023 02:34

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 2158/BGDĐT-TTr ngày 15/5/2023 hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

1. Điều kiện của người tham gia thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Điều kiện của người tham gia thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 như sau:

- Là công chức thanh tra, cộng tác viên thanh tra giáo dục của địa phương đối với đoàn thanh tra, kiểm tra của Sở GDĐT;

- Là công chức thanh tra, cộng tác viên thanh tra giáo dục hoặc người làm công tác thanh tra nội bộ, cán bộ, viên chức, giảng viên cơ hữu của đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng (gọi chung là cơ sở đào tạo) đối với đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ GDĐT;

- Là cán bộ của Cục Nhà trường đối với đoàn kiểm tra của Cục Nhà trường và được đánh giá, xếp loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm 2022.

Có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của thanh tra giáo dục; đã tham dự tập huấn Quy chế thi, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi và đạt yêu cầu bài đánh giá sau tập huấn.

2. Những người không được tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Những người không được tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 bao gồm:

- Những người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám hộ; người được giám hộ (gọi chung là người thân) dự thi trong năm tổ chức Kỳ thi không được tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tại HĐT nơi có người thân dự thi hoặc tham gia tổ chức thi.

- Người đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Người có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc đã bị kết án mà chưa hết thời hạn xóa kỷ luật, xóa án tích.

- Người không đủ các điều kiện khác để tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

3. Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Nội dung tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 bao gồm:

- Thanh tra Bộ GDĐT chủ trì tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi cho cán bộ cốt cán các Sở GDĐT, Cục Nhà trường và cơ sở đào tạo có người tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ; tập huấn nghiệp vụ cho các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, chấm thi, phúc khảo của Bộ GDĐT.

- Sở GDĐT, Cục Nhà trường, cơ sở đào tạo tổ chức quán triệt Quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi và các quy định có liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia thanh tra, kiểm tra thi.

- Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm lựa chọn, đề xuất người tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra thi đáp ứng quy định tại Mục II, III, IV Phần C Công văn 2158/BGDĐT-TTr ngày 15/5/2023.

Nội dung tập huấn:

+ Quy chế thi, Hướng dẫn 1515 và Công văn 2158/BGDĐT-TTr.

+ Thông tư 06/2021/TT-TTCP; Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT.

+ Các quy định pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra có liên quan.

+ Kiểm tra, đánh giá nghiệp vụ của người tham dự tập huấn.

(Các tài liệu được đăng trên trang thông tin điện tử của Thanh tra Bộ GDĐT: http://thanhtra.moet.gov.vn).

4. Trách nhiệm của người ra quyết định thanh tra, kiểm tra; người tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Trách nhiệm của người ra quyết định thanh tra, kiểm tra; người tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 như sau:

- Trách nhiệm của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì cuộc thanh tra; trách nhiệm của đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thanh tra: Thực hiện theo quy định tại Điều 5, 6 và 7 Thông tư 06/2021/TT-TTCP.

- Trách nhiệm của người ra quyết định kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì cuộc kiểm tra, người tham gia đoàn kiểm tra và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan: Thực hiện theo Quy định về công tác kiểm tra của Bộ GDĐT hoặc của Sở GDĐT (nếu có).

- Trách nhiệm của người được cử tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra: Tham dự tập huấn, bảo đảm yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định và Công văn 2158/BGDĐT-TTr ngày 15/5/2023.

- Tự rà soát và chịu trách nhiệm về các điều kiện, tiêu chuẩn cá nhân theo quy định tại Mục III và IV Phần C Công văn 2158/BGDĐT-TTr ngày 15/5/2023.

Trích nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/48930/dieu-kien-cua-nguoi-tham-gia-thanh-tra-kiem-tra-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2023

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon