Trang chủ » Công tác phổ biến PL
 
Về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho viên chức, nhân viên trong Trường (quý II năm 2018)
Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 02:03

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 454/KH-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 07 tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

cho viên chức, nhân viên trong Trường (quý II năm 2018)

Căn cứ Luật Phố biến giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012 và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp  luật;

Thực hiện Công văn số: 318/HĐPH-STP ngày 29/3/2018 về việc triển khai các văn bản tại Hội nghịc tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới (đợt 1/2018) của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh;

Trường Đại học An Giang tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho viên chức, nhân viên trong Trường tìm hiểu các văn bản luật mới như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Hưởng ứng Pháp luật năm 2016
Thứ sáu, 28 Tháng 10 2016 09:32

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC

PHÁP LUẬT

____

Số: 1016/HĐPH-STP

V/v hưởng ứng Ngày pháp luật

năm 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

 

 

 

                        Kính gửi:

                                        - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;

                                        - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

                                        - Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

                                        - Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;

                                        - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

                                        - Tòa án nhân dân tỉnh;

                                        - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

                                        - Hội Luật gia Việt Nam tỉnh;

                                        - Đoàn Luật sư tỉnh.

            Căn cứ Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 2016 (gọi tắt là Kế hoạch số 451/KH-UBND), Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2016 như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thứ hai, 03 Tháng 10 2016 03:49

Tệp đính kèm: download


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 153/KH-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

An Giang, ngày 03 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016

            Căn cứ vào Kế hoạch số 698/KH-BGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2016;

Căn cứ Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016;

Căn cứ Kế hoạch số 451/KH-LĐLĐ ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Liên Đoàn Lao động tỉnh An Giang triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020
Thứ tư, 07 Tháng 11 2012 07:38BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

------------------------

Số: 934 / KH-BGDĐT


  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2012


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học và chiến lược phát triển

giáo dục 2011-2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học được Quốc hộ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/06/2012 và Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết Định 711/QQĐ-TTg ngày 13/06/2012 với các nội dung cụ thể như sau:

Đọc thêm...
 


Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon