Trang chủ » Công tác phổ biến PL
 
Kế hoạch học Pháp luật Trường ĐH An Giang
Thứ ba, 03 Tháng 11 2020 07:23

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________ __________________________

Số: 1120/KH-ĐHAG

An Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020
__________________

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012 và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

Thực hiện Công văn số 1786/ĐHQG-TTPC ngày 29/9/2020 của Đại học Quốc gia TP. HCM hướng dẫn công tác thanh tra, pháp chế năm học 2020-2021;

Thực hiện Kế hoạch số 1119/KH-ĐHAG ngày 03/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 trong nhà trường.

Trường Đại học An Giang tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho viên chức, nhân viên trong Trường tìm hiểu các văn bản luật mới như sau:

1. Đối tượng: Tất cả viên chức, nhân viên của Trường Đại học An Giang, trừ những người đang tham gia giảng dạy, đi công tác hay có công việc được Ban Giám hiệu phân công trong thời gian buổi báo cáo.

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, sáng thứ Ba, ngày 10/11/2020. Khi tham dự nhớ mang khẩu trang và tuân thủ quy định phòng dịch Covid-19.

3. Địa điểm: Hội trường 600, Trường Đại học An Giang.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam 2020
Thứ ba, 03 Tháng 11 2020 07:09

Tệp đính kèm:


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________ ________________________

Số: 1119/KH-ĐHAG

An Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020
__________________

Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-BGDĐT ngày 27/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành Giáo dục; Công văn số 3747/BGDĐT-PC ngày 23/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 về công tác pháp chế; Công văn số 1786/ĐHQG-TTPC ngày 29/9/2020 của Đại học Quốc gia TP. HCM hướng dẫn công tác thanh tra, công tác pháp chế năm học 2020-2021;

Thực hiện Công văn số 1269/HĐPH ngày 08/10/2020 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang về triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Trường Đại học An Giang ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trong nhà trường như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Quyết định về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 2020
Thứ sáu, 16 Tháng 10 2020 07:31

Tệp đính kèm:


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
__________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1521/QĐ-TTg _________________________


Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

__________________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chín phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

         Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 cùa ngành Giáo dục
Thứ sáu, 16 Tháng 10 2020 07:12

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 _______________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 115/KH-BGDĐT ________________________________


Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2020

CỦA NGÀNH GIÁO DỤC


           
Triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 (Quyết định 705/QĐ-TTg); Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường (Đề án 1928); Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án " Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 (Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT), Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục với những nội dung chủ yếu sau:

           Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
Về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho viên chức, nhân viên trong Trường (quý II năm 2018)
Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 02:03

Tệp đính kèm:


UBND TỈNH AN GIANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

____

Số: 454/KH-ĐHAG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________________

An Giang, ngày 07 tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

cho viên chức, nhân viên trong Trường (quý II năm 2018)

Căn cứ Luật Phố biến giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012 và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp  luật;

Thực hiện Công văn số: 318/HĐPH-STP ngày 29/3/2018 về việc triển khai các văn bản tại Hội nghịc tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới (đợt 1/2018) của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh;

Trường Đại học An Giang tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho viên chức, nhân viên trong Trường tìm hiểu các văn bản luật mới như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 
«Bắt đầu Lùi 1 2 Tiếp theo Cuối»

Trang 1 / 2

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon