Trang chủ » Công tác phổ biến PL » Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 cùa ngành Giáo dục
 
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 cùa ngành Giáo dục
Thứ sáu, 16 Tháng 10 2020 07:12

Tệp đính kèm:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 _______________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 115/KH-BGDĐT ________________________________


Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2020

CỦA NGÀNH GIÁO DỤC


           
Triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 (Quyết định 705/QĐ-TTg); Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường (Đề án 1928); Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án " Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 (Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT), Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục với những nội dung chủ yếu sau:

           Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon