Trang chủ » Công tác phổ biến PL » Quyết định về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 2020
 
Quyết định về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 2020
Thứ sáu, 16 Tháng 10 2020 07:31

Tệp đính kèm:


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
__________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1521/QĐ-TTg _________________________


Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

__________________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chín phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

         Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm...

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon